Hirdetmény – Értesítés eljárás megindításáról

Stim-fix Kft. homokbánya II. megnyitása hirdetmény

Meghívó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. § alapján
tisztelettel meghívom a
2016. február 11. napján (csütörtökön) 17.00 órakor tartandó
rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésre.
Bővebben>>>

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. § alapján
tisztelettel meghívom a
2016. február 11. napján (csütörtökön) 16.30 órakor tartandó
rendkívüli nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésre.
Bővebben>>>

„Ismerd meg lakóhelyemet, ismerjük meg egymást”

Olasz ifjúsági önkéntesek a Kisködmön IKSZT-ben

Az Erdőspusztai Kistérségi Humánfejlesztő Egyesület, Kisködmön IKSZT az Olasz AMESCI partnerszervezettel együttműködve, közös pályázati program keretében 2015 októberében részt vettünk egy előkészítő szemináriumon, Nolában, Olaszországban, 10 EU-s tagország részvételével, amelynek témája volt: a partnerség építés, fiatalok mobilizációjának segítése, munkavállalási esélyek javítása és az önkéntesség.
A nemzetközi találkozó alatt az abban résztvevő fiatalok egy közös Föderációt, legális együttműködést hoztak létre, meghatározták a további együttműködések és kapcsolatok folytatását és azok irányait. Ennek köszönhetően az Olasz Nemzeti Iroda támogatásával a Kisködmön IKSZT-ben 4 fiatal olasz főiskolás és egyetemista diák érkezett hozzánk, Hajdúbagosra. A fiatalok 2015. decembertől 2016 szeptemberéig lesznek, Hajdúbagoson. Az egyesület biztosítja a szállásukat és a tanulásukhoz szükséges szakmai irányítást és feltételeket.
Az önkénteseink a tapasztalatcsere és kapcsolatépítés mellett, napi szinten belefolynak a Kisködmön IKSZT közösségi életébe, tevékenységébe.
A fiatalok ötleteikkel, javaslataikkal motiválják a Hajdúbagosi fiatalokat, segítik az oktatási intézmények munkáját a szabadidő hasznos eltöltésével, és egymás kultúrájának, szokásainak bemutatásával, toleranciát és egymás elfogadását.
Rendszeresen tanodai programokat szerveznek pl. játékos, zenés olasz nyelvtanulással, a magyar jeles napokhoz kapcsolódóan az olasz hagyományokat. Bemutatják és bevonják a Hajdúbagosi gyerekeket és fiatalokat ezekbe a programokba és így egymás szokásait is megismerve, ők is elsajátítják a magyar nyelvet és az itteni kultúrát.

Jövőkép:

Az egyesületünk és a Kisködmön IKSZT 2016-ban is az Olasz AMESCI partnerszervezettel több projektben is együttműködik (Ezek beadott, folyamatban lévő pályázataink):

  • 1 önkéntest fogadnak Hajdúbagosról, Olaszországban. A munkanyelv olasz és angol;

  • 3 témában, 1 hetes turnusokban, szeminárium lesz a fiatalok önkéntes tevékenységéről és aktivitásáról, valamint az ifjúsági animátorok továbbképzéséről.

Az önkénteseink visszajelzése alapján, motiváltak, jól érzik magukat a községben és az IKSZT-ben is, ezzel is színesítve és gazdagítva a településünk közösségi életét.

Olasz-Magyar játékos nyelvtanulás

Untitled-2

Kisködmön hírek – olasz út

A Hajdúbagosi Kisködmön IKSZT és az Olaszországi AMESCI szervezet partnerségének köszönhetően, a KA3 Labeurope Projekt, 30 Magyar és 40 Olasz részvételével valósult meg . A projekt célja, hogy a különböző kultúrájú diákok/résztvevők, közösen megerősítsék az európaiság fogalmát.

Az 1. napon, a program alatt véletlenszerűen csoportokat alakítottak ki, akiknek feladatuk az adott szellemiségű pártokhoz hűen, egy aktuális törvény módosítása, vagy egy új létrehozása volt.
A 2. napon, a csoportok által kidolgozott törvénymódosítási javaslatokat egy szimulált Európia Parlamenti gyűlés kereteiben a csoportok (pártok) által kijelölt elnök előadta, majd szavazásra bocsájtották, ami által a résztvevők dönthették el, hogy a javaslat elutasításra vagy elfogadásra kerül.
A 3. napon, az AMESCI vezetőségével, illetve az olasz és magyar résztvevőkkel egyaránt, egy tájékoztatóra került sor, amelyen a csoportok által elfogadott törvényjavaslatokat az Olasz szervezet képviselői újra előadták a rendezvényen megjelent, helyi politikusoknak, akik kifejtették róla véleményüket.
Az esemény után az Olasz szervezet megvendégelte a magyar csoportot a helyi leghíresebb Pizzázóban, ezt követően a projekten résztvevők megkapták a Youth Pass bizonyítványukat, majd a Magyar csoport egy Magyar délutánnal kedveskedett a helyieknek. Az este folyamán az egyetem előtt rögtönzött magyar dalokat énekeltünk és magyar tradicionális ételeket kóstoltattunk az utcán elhaladók örömére.
A 4. napon szabad foglalkozás volt, mialatt a magyar résztvevők ellátogattak Pompeibe, illetve bejárták Nápoly városát és a tengerpartot.

Köszönjük, hogy itt lehettünk, köszönjük az AMESCI-nek, Enrico Maria Borrelli-nek, Guido Spaccaforno-nak, Pierpaola Cascione-nak, Roberta Chiaramello-nak a Nápolyi II. Federico Egyetemnek és az összes új olasz barátunknak, akiket az utunk alatt ismerhettünk meg!

 

Képek:

Tájékoztató

TISZTELT LAKOSSÁG!

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól szóló 12/2015. (XI. 20.) Ör. számú rendelete a mai napon hatályba lépett. A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése értelmében:
„Tűzifa támogatás igénylésére jogosult azon háztartás, aki
a) a szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtásáról,
b) aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.
A (2) bekezdésben foglaltakon túl tűzifa támogatás igénylésére jogosult továbbá az, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, azaz a 85.500 forintot, egyedül élő esetén a 400%-át, azaz 114.000 forintot.
A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező lakókörnyezete rendezett legyen, illetve a háztartásban élő iskola-és óvodaköteles gyermekek a nevelési intézményt arra alkalmas ruházatban, ápoltan, rendszeresen látogassák.

A felsorolt jogosultsági szempontok fennállása esetén sem jogosult tűzifa igény benyújtására az, aki saját maga, vagy a vele egy háztartásban élő más személy:
a) kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít és a társadalmi együttélés szabályait nem tartja be;
b) aki – annak ellenére, hogy erre jogszabály alapján lehetősége lenne – nem tart kapcsolatot az illetékes munkaügyi hivatallal;
c) aki ellen a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül vagyon elleni szabálysértés illetve vagyon elleni bűncselekmény, valamint élet- és testi épség elleni bűncselekmény miatt eljárás indult és jogerős elmarasztaló döntés született,

Egy ingatlanra csak egy támogatási igény nyújtható be!

Az Önkormányzat minden háztartásba eljuttatja a támogatás igényléséhez szükséges kérelemnyomtatványt, melyet 2015. december 07. napjáig (hétfő) lehet személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájába a szociális ügyintézőhöz, vagy postai úton a 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. szám alatti címre.

Amennyiben a fentiek ellenére a kérelemnyomtatványt nem kapja meg, úgy kérjük forduljon a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz. A nyomtatvány a www.hajdubagos.hu oldalról, valamint a https://www.facebook.com/groups/909133352510692/files/ oldalról is letölthető. Erre a linkre kattintva letölthető a nyomtatvány!
Hajdúbagos, 2015. november 20.

Hajdúbagos Község Önkormányzata

Közlemény

Értesítés eljárás megindításáról:
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (környezetvédelmi hatóság) értesíti az érintett ügyfeleket, valamint a nyilvánosságot, hogy a Tranzit-Ker Zrt. 2015. október 29-én a Hajdúbagos külterület 0135/19 hrsz-ú ingatlanon tervezett  baromfi telep bővítés érdekében előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra, így az előzetes vizsgálati eljárás HBB/17/03571/2015. iktatószámon megindult.

Bővebben erre a linkre kattintva tájékozódhat>>>

Adományozó ünnepség

2015. november 7-én megtisztelte látogatásával településünket a Tajvani Kínai Köztársaság nagykövete.  Önkormányzatunk ünnepség keretében köszönte meg a nagykövet úr támogatását, melyet a hajdúbagosi néptánc csoport fellépő ruháinak elkészítéséhez, annak finanszírozásához adott. Ez azért is különleges, mert az adományozó és egyben díszvendég, a Tajvani Kínai Köztársaság nagykövete fontosnak tartotta, hogy a magyar népi kultúra támogatást nyerjen általuk. Az ünnepségen megjelent Jakab István az Országgyűlés alelnöke, Pajna Zoltán a Megyei Közgyűlés elnöke, Köles Krisztina tankerületi igazgató asszony. Az ünnepségen beszédet mondott a támogató nagykövet úr és a település polgármestere. Felléptek a Hajdúbagosi Óvoda óvodásai, az általános iskola néptáncosai, Szabó Gizella népdalt énekelt, az Őszirózsa népdalkör tagjai hajdúsági és bagosi népdalokat adtak elő, valamint fellépett a sportegyesület tagjaiból – köztük Szabó Lukács Imre polgármester úr – alakult tánccsoport. Az ünnepséget a helyi művészek és alkotók munkáiból készült kiállítás megtekintése követte. A vendégeknek megmutatták a helyi szép épületeket, látnivalókat. A programot díszebéd zárta.

 

 

Foto: Faragó Lajos

Tájékoztató

2015. október 15-től a Derecskei Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó településeken az ügysegédi ügyfélfogadási idő változik. Bővebben>>>

Tájékoztató a Kormányablak nyitvatartási idejének változásáról

Derecskei Járási Hivatal Kormányablakának (Derecske, Köztársaság út 126.) nyitvatartási ideje 2015. 10. 01. napjától megváltozik. Bővebben>>>

Régebbi bejegyzések «