Tájékoztató

TISZTELT LAKOSSÁG!

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól szóló 12/2015. (XI. 20.) Ör. számú rendelete a mai napon hatályba lépett. A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése értelmében:
„Tűzifa támogatás igénylésére jogosult azon háztartás, aki
a) a szociális igazgatásról  és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtásáról,
b) aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.
A (2) bekezdésben foglaltakon túl tűzifa támogatás igénylésére jogosult továbbá az, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, azaz a 85.500 forintot, egyedül élő esetén a 400%-át, azaz 114.000 forintot.
A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező lakókörnyezete rendezett legyen, illetve a háztartásban élő iskola-és óvodaköteles gyermekek a nevelési intézményt arra alkalmas ruházatban, ápoltan, rendszeresen látogassák.

A felsorolt jogosultsági szempontok fennállása esetén sem jogosult tűzifa igény benyújtására az, aki saját maga, vagy a vele egy háztartásban élő más személy:
a) kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít és a társadalmi együttélés szabályait nem tartja be;
b) aki – annak ellenére, hogy erre jogszabály alapján lehetősége lenne – nem tart kapcsolatot az illetékes munkaügyi hivatallal;
c) aki ellen a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül vagyon elleni szabálysértés illetve vagyon elleni bűncselekmény, valamint élet- és testi épség elleni bűncselekmény miatt eljárás indult és jogerős elmarasztaló döntés született,

Egy ingatlanra csak egy támogatási igény nyújtható be!

Az Önkormányzat minden háztartásba eljuttatja a támogatás igényléséhez szükséges kérelemnyomtatványt, melyet 2015. december 07. napjáig (hétfő) lehet személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájába a szociális ügyintézőhöz, vagy postai úton a 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. szám alatti címre.

Amennyiben a fentiek ellenére a kérelemnyomtatványt nem kapja meg, úgy kérjük forduljon a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz. A nyomtatvány a www.hajdubagos.hu oldalról, valamint a https://www.facebook.com/groups/909133352510692/files/ oldalról is letölthető. Erre a linkre kattintva letölthető a nyomtatvány!
Hajdúbagos, 2015. november 20.

Hajdúbagos Község Önkormányzata

Meghívó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. § alapján
tisztelettel meghívom a
2015. november 20. napján (pénteken) 15.30 órakor
tartandó nyílt Képviselő-testületi ülésre.
Bővebben>>>

Szabó Lukács Imre
polgármester

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. § alapján
tisztelettel meghívom a
2015. november 20. napján (pénteken) 15.00 órakor
tartandó nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésre.
Bővebben>>>

Szegény Sándor
PB elnök

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. § alapján
tisztelettel meghívom a
2015. november 20. napján (pénteken) 15.15 órakor
tartandó nyílt Szociális Bizottsági ülésre.
Bővebben>>>

Basa Tibor Szilárdné
SzB elnök

Közlemény

Értesítés eljárás megindításáról:
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (környezetvédelmi hatóság) értesíti az érintett ügyfeleket, valamint a nyilvánosságot, hogy a Tranzit-Ker Zrt. 2015. október 29-én a Hajdúbagos külterület 0135/19 hrsz-ú ingatlanon tervezett  baromfi telep bővítés érdekében előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra, így az előzetes vizsgálati eljárás HBB/17/03571/2015. iktatószámon megindult.

Bővebben erre a linkre kattintva tájékozódhat>>>

Adományozó ünnepség

2015. november 7-én megtisztelte látogatásával településünket a Tajvani Kínai Köztársaság nagykövete.  Önkormányzatunk ünnepség keretében köszönte meg a nagykövet úr támogatását, melyet a hajdúbagosi néptánc csoport fellépő ruháinak elkészítéséhez, annak finanszírozásához adott. Ez azért is különleges, mert az adományozó és egyben díszvendég, a Tajvani Kínai Köztársaság nagykövete fontosnak tartotta, hogy a magyar népi kultúra támogatást nyerjen általuk. Az ünnepségen megjelent Jakab István az Országgyűlés alelnöke, Pajna Zoltán a Megyei Közgyűlés elnöke, Köles Krisztina tankerületi igazgató asszony. Az ünnepségen beszédet mondott a támogató nagykövet úr és a település polgármestere. Felléptek a Hajdúbagosi Óvoda óvodásai, az általános iskola néptáncosai, Szabó Gizella népdalt énekelt, az Őszirózsa népdalkör tagjai hajdúsági és bagosi népdalokat adtak elő, valamint fellépett a sportegyesület tagjaiból – köztük Szabó Lukács Imre polgármester úr – alakult tánccsoport. Az ünnepséget a helyi művészek és alkotók munkáiból készült kiállítás megtekintése követte. A vendégeknek megmutatták a helyi szép épületeket, látnivalókat. A programot díszebéd zárta.

 

 

Foto: Faragó Lajos

Meghívó

meghívó

Tájékoztató

2015. október 15-től a Derecskei Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó településeken az ügysegédi ügyfélfogadási idő változik. Bővebben>>>

Tájékoztató a Kormányablak nyitvatartási idejének változásáról

Derecskei Járási Hivatal Kormányablakának (Derecske, Köztársaság út 126.) nyitvatartási ideje 2015. 10. 01. napjától megváltozik. Bővebben>>>

Hálaadó és lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet

 2015. augusztus 30. sokáig emlékezetes marad a Hajdúbagosiak számára, mivel megtelt az Isten háza. Ritka pillanatot élhettek át, hiszen egyszerre került sor a szépen felújított templomuk átadására és az immáron két éve a gyülekezet közösségében szolgáló Czeglédi Péter Pál beiktatására. A gyülekezet apraja-nagyja magáénak érezte az alkalmat és a település lakóival karöltve egy erejüket meghazudtoló projektzáró és lelkészbeiktató ünnepet szervezett meg. Bővebben>>>

A szöveget írta: Czeglédi Péter Pál
Fotó: Faragó Lajos

Tanévnyitó, első nap az iskolában

Tájékoztató

A Községi Könyvtár
új nyitva tartása:

hétfő: zárva
kedd: 11:00 – 17:00
szerda: 09:00 – 17:00
csütörtök: 09:00 – 16:00
péntek: 11:00 – 13:00
szombat: 08:00 – 13:00
vasárnap: zárva

Szegényné Mikó Katalin
könyvtáros

Régebbi bejegyzések «