Return to Idősek Otthona

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

IDŐSEK OTTHONA HAJDÚBAGOS
/Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás/

Elérhetőség:
4273 Hajdúbagos Óvodaköz utca 1.
Tel: 52/ 397-040; E-mail: csaladsegitobagos@gmail.com

Fenntartó: Hajdúbagos Község Önkormányzata
Intézményvezető: Kovácsné Varju Henriett
Családsegítő: Kállainé Kun Róza
A szolgáltatás ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS
Péntek: 8.00-12.00

 

Problémajelző-sima letölthető erre a linkre kattintva

Esetjelzőlap letölthető erre a linkre kattintva

Szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes.
Hajdúbagos Község Önkormányzata a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást az Idősek Otthona Hajdúbagos integrált szociális intézményi ellátás formájában biztosítja. Intézményünk ellátási területe: Hajdúbagos.
Feladata az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Az Idősek Otthona Hajdúbagos /Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás/ az alábbi feladatokat látja el a községben:

• Információnyújtás szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási
ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról
• Jelzőrendszer működtetése
• Kríziskezelés – segítő beavatkozás
• Jogi tanácsadáshoz hozzájutás biztosítása
• Hivatalos ügyek intézésének segítése
• Természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz történő hozzáférésben
segítés – közvetítés
• Adományok közvetítése: ruhaosztás
• RSZTOP csomagokhoz való hozzájutás biztosítása
• Prevenció, szabadidős programok szervezése
• Segítő tevékenység – családsegítés
• Általános tanácsadás (szociális, életvezetési, mentális, háztartási – gazdálkodási)
• Egyéni és csoportos készségfejlesztés
• A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, s azok megoldására javaslattétel
• Meghallgatja a gyermek panaszát és annak megszüntetése
érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket
• Válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése
• Kapcsolat ügyelet: gyámhivatali, bírósági megkeresés alapján
kapcsolattartás külön élő szülő és kiskorú gyermeke részére
• Szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményez.
• Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a
család-és gyermekjóléti központtal

A fenti szolgáltatások igénybevétele a Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatásnál vezetett ill. központi nyilvántartáshoz történő hozzájáruláshoz és adatközléshez kötött!

Az intézményben az Ön területileg illetékes ellátott-jogi képviselője: 

Nagy Zsuzsanna
0620/4899530 -as telefonszámon érhető el
hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30,
pénteken 8.00-14.00 között

E-mail: zsuzsanna.nagy@ijb.emmi.gov.hu

Levelezési cím: 4025 Debrecen, Miklós utca 4.fsz.4

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055

 

 

Az Idősek Otthona Hajdúbagos / Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás/ általános feladatai

A családsegítés szolgáltatás elemei:

– szociális segítőmunka,
– szociális információs szolgáltatás biztosítása,
– a legkorábbi segítségnyújtás érdekében a családok körében fellépő szociális feszültségek okainak feltárása, a felszámolásukra javaslat készítése,
– a terület lakosságának szociális állapotát veszélyeztető tényezők felmérése, az adatok elemzése,
– a veszélyeztetettség okainak megelőzése, egyéni és csoportos preventív módszerek tervezése,
– javaslattétel a terület sajátos szociális problémáinak megoldására,
– a szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlások összehangolása,
– a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése,
– a szociális válságkezelés (krízisintervenció),
– jogi, pszichológiai tanácsadás szervezése közvetítés útján
– szociális, életvezetési, mentálhigiénés és ügyintézési tanácsadás nyújtása,
– az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása (konzultáció), konfliktuskezelő és mediációs szolgáltatás szervezése,
– a speciális élethelyzetű egyének ügyeinek intézése, támogatásuk megszervezése,
– a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
– a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás elemei:

1. Tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja
a) a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
b) a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
c) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről, elérhetőségéről,
d) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését.
2. A szociális segítőmunka keretében
e) segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
f) az igénybevevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
g) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
h) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,
i) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét,
j) közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.
k) a szociális segítőmunka során valamennyi család esetében legalább havi három személyes találkozást szervez meg és dokumentál.
3. Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
l) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,
m) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,
n) a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és
o) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.
4. A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
p) szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a nehéz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,
q) kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél hasonló programok megszervezését.
5. A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
r) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
s) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
t) a megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: gyámhivatal), valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
u) a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.

Amennyiben a Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai támogatását igényli, vagy a Család- és Gyermekjóléti Központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.
A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a szolgálat haladéktalanul, a központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri feladatai
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

– figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségességét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
– tájékoztatja a jelzésre kötelezetteket a jelzés lehetőségéről, továbbá felhívja jelzési kötelezettségük írásban történő teljesítésére,
– fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, családot, a szolgáltatásainkról tájékoztatást ad,
– a probléma jellegéhez a veszélyeztetettség mértékéhez az egyén, gyermek, család szükségletéhez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve megszüntetése érdekében,
– veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekjóléti nyilvántartás vonatkozó adatlapjait,
– az intézkedés tényéről tájékoztatja a jelzéstevőt,
– a beérkezett jelzésekről, a megtett intézkedésről heti jelentést készít a Család- és Gyermekjóléti Központnak,
– jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, melyről feljegyzést készít,
– az érintett ügyében a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó, valamint lehetőség szerint az érintettek és a bevont segítők részvételével esetkonferenciát szervez,
– éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít,
– kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal,
– évente 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést szervez,
– a veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési tervet dolgoz ki,
– az éves szakmai tanácskozást február 28-ig kell megszervezni a jelzőrendszeri tagok meghívásával,
– az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-ig készíti el,
– szakmai támogatás szüksége esetén haladéktalanul megkeresi a Család- és Gyermekjóléti Központot.

Jelzőrendszeri tagok:

– az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
– a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
– a köznevelési intézmények,
– a rendőrség,
– a pártfogó felügyelői szolgálat,
– az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
– a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal,
– az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.

Szakmai dokumentációk

Az Idősek Otthona Hajdúbagos /Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatás/ az alábbi dokumentációt vezeti a gondozásban részesülő egyének, gyermekek és családjaik személyes adatairól és a gondozási tevékenységről:

1. Esetnapló
a, adatlap
b, belső tartalom
2. „T-Törzslap”
3. „GYSZ-1” – Egyszerű környezettanulmány (II. számú adatlap)
4. „GYSZ-2” – További fontos információk (III. számú adatlap)
5. „GYSZ-3” – Család, környezet (IV. számú adatlap)
6. „GYSZ-4” – Egészségügyi lap
6. „GYSZ-6” – Helyzetértékelés (VIII. számú adatlap)
7. Együttműködési megállapodás, nyilatkozat
8. Elektronikus nyilvántartás a felnőttekről
9. Elektronikus nyilvántartás a gyermekekről
10. KENYSZI (központi elektronikus nyilvántartás)

Az intézményben jelentkező ügyfeleket, a segítségnyújtás jellegét a forgalmi naplóban, illetve minden gondozott egyéni dossziéjában dokumentáljuk.

Szakmai munkát meghatározó protokollok, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások
Szakmai ajánlás – „A család – és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól” (EMMI 2017)
Módszertani útmutató – „A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek módszertan” (EMMI 2017)

Protokoll – „A család – és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól” (EMMI 2017)

Protokoll – „A gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól” (EMMI 2017)

Protokoll – „A család – és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítőmunka folyamatairól” (EMMI 2017)

Útmutató – az Esetnapló vezetéshez

Dokumentációs vonalvezető – Útmutató a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szakembereknek a dokumentáció vezetéséhez 2. kiadás 2018. január

Fogalomtár – Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok feladataihoz kapcsolódóan

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet,
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 15/1998 (IV.30) NM,
• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet,
• A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet,
• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23. ) Korm. rendelet,
• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet,
• A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet.