Return to Idősek Otthona

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

Hajdúbagos Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás szolgáltatást az
Idősek Otthona Hajdúbagos integrált szociális intézményi ellátás formájában biztosítja.
Elérhetőség:
4273 Hajdúbagos, Óvodaköz utca 1.
Tel: 52/374-167
e-mail: otthon.hajdubagos@gmail.com
Az intézmény vezetője: Kovácsné Varju Henriett
Az intézmény fenntartója: Hajdúbagos Község Önkormányzata

 

Szolgáltatás bemutatása:

Hajdúbagos Község Önkormányzata a szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást biztosít, mely magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.
Az intézmény házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, vagy róluk nem gondoskodnak, és az intézmény által megállapított gondozási szükséglettel rendelkeznek.
Házi segítségnyújtás keretében a gondozó az ellátott részére saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelő segítséget nyújt. Az ellátás kapcsán figyelembe veszi az ellátást igénylő meglévő képességeinek fenntartását, fejlesztésének lehetőségeit, valamint a szolgálat lehetőségeit.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, amelyet a szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, vagy általa megbízott személy végez el. Ennek keretében meg kell állapítani, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét.

Szolgáltatás részletek:
Házi segítségnyújtás keretében szociális segítés vagy személyi gondozás nyújtható [(szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1193. évi III. törvény 63 § (2)]

1. Szociális segítés keretében:
a.) A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
1. takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
2. mosás
3. vasalás
b.) A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
4. bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
5. segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
6. mosogatás
7. ruhajavítás
8. ágyazás, ágyneműcsere
9. közkútról, fúrt kútról vízhordás
10. tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
11. télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
12. kísérés
2. Személyi gondozás keretében:
Gondozási és ápolási feladatok körében
1. mosdatás
2. fürdetés
3. öltöztetés
4. ágyazás, ágyneműcsere
5. inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
6. haj, arcszőrzet ápolás
7. száj, fog és protézis ápolás
8. körömápolás, bőrápolás
9. folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
10. mozgatás ágyban
11. decubitus megelőzés
12. felületi sebkezelés
13. sztómazsák cseréje
14. gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
15. vérnyomás és vércukor mérése
16. hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
17. kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
18. kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
19. a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

Személyi gondozás keretében:
20. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
21. információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
22. családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
23. az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
24. ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
3. Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
4. Szükség estén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során
a) szociális segítés biztosítása esetén, ha a személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.
b) ha szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
Szolgáltatás díjak:
A házi segítségnyújtást az Idősek Otthona Hajdúbagos, Óvodaköz utca 1. szám alatt lehet kérelmezni.
Egyéb elérhetőség: Tel.: 52/374-167
A házi segítségnyújtás 2018. március 8-tól hatályos intézményi térítési díja:
– szociális segítés: 300 Ft/óra (mentes az áfa alól)
– személyi gondozás: 300 Ft/óra (mentes az áfa alól)

Nyomtatványok:

Jövedelemnyilatkozat

Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

Kérelem a házi segítségnyújtás, mint a személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételéhez