Return to Egyházak

Baptista Gyülekezet

Baptista Imaház Hajdúbagos Nagy u. 67.

Baptista Imaház
Hajdúbagos Nagy u. 67.

Baptisták

A baptisták a reformáció harmadik ágához tartoznak, az un. népi irányzathoz. Az újkori baptizmus Németalföldről indult. John Smith – korábban anglikán lelkipásztor -, volt egyháza üldözése elől több társával Amszterdamba menekült, s ott 1609-ben bemerítkeztek. Így megalakult az első baptista gyülekezet. Tehát ebben az évben ünnepeljük a baptista világmisszió 400 éves fennállását. A baptista közösségnek – családtagokkal együtt – kb. 110 millió tagja van szerte a világon. Hajdúbagoson éppen 100 évvel ezelőtt, 1909-ben alakult meg a Baptista Gyülekezet. A nagyszalontai születésű Kornya Mihály (1844-1917), baptista „úttörő apostol” által indította el Isten ezt a missziót a településen. Az első ismert nevek: Biri Gábor, Szutor Dániel, Székelyhidi Lajos, Labanc Imre. A baptisták elfogadják az Apostoli Hitvallásban foglalt alapvető és általános hitigazságokat, de ezen túl öt lényeges és elengedhetetlen ismérvünk van:

1. A Szentírás kizárólagos tekintélyének elismerése:

Ragaszkodunk a Bibliához, mert megtapasztaltuk, hogy a Szentlélek által képes arra, hogy hitet ébresszen és az igazság megismeréséhez segítsen, hivatásos emberi magyarázó nélkül. Ellene mondunk minden egyházi hagyománynak, amely a Szentírással egyenrangú vagy azt meghaladó tekintélyre tart igényt.

2. A hitvalláson alapuló bemerítés gyakorlása:

Az Újszövetség könyvei görögül íródtak, s abban a „baptidzó” szó szerepel, ami vízbemerítést jelent. Ebből a görög szóból levezetve gyakoroljuk a teljes víz alá merítést, Jézus Krisztus példáját követve, Aki ezt mondta Jánosnak: „Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.”(Máté,3:15)

3. Az újszövetségi gyülekezet alapelveihez való alkalmazkodás:

Gyülekezeteink megtért, újjászületett, önkéntes tagokból épülnek fel. Gyakoroljuk a gyülekezeti fegyelmet, az önkéntes adakozást, valljuk az egyetemes papság elvét. Ezen belül a rendszeres és hivatásszerűen végzendő szolgálatok betöltésére különféle tisztségviselőket választ a gyülekezet:diakónusokat,presbitereket és lelkipásztorokat.

4.A lelkiismereti és vallásszabadság hírdetése:

Hitelődeink kezdettől fogva képviselték a „szabad államban szabad egyház” eszméjét, mely nemcsak hitéletünk és istentiszteleteink szabadságát hordozza magában, hanem fölszabadít arra, hogy földi hazánkért munkálkodjunk mindabban, ami hitünk szerint az általános erkölcsi, szellemi és anyagi jólét emelésére irányul.

5.A lélekmentés és evangélizáció:

Az Úr Jézus misszióparancsa értelmében a lélekmentés, az evangélizáció minden keresztyén hívő és bármely felekezethez tartozó gyülekezet soha el nem évülő feladata marad mindaddig, amíg Jézus Krisztus dicsőségben vissza nem tér. A hitvalló tagok számának gyarapodása a hitébresztő Evangélium hirdetésének hatékonyságán múlik, mert „a hit hallásból van”.(Róma,10:17)

Baptista Imaház címe: Hajdúbagos, Nagy u. 67.

Gyülekezet jelenlegi lelkipásztora: Tömöri Gábor

Istentiszteleti alkalmaink:

Vasárnap 9 óra és 16

Szerda 18 óra (téli időszámítás-17 óra)

Szombat 14 óra gyermekbibliakör

Képek a gyülekezet életéből:

[album: http://soma.webinform.hu/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/gallery/baptista/]